08.09.17

Історичне джерелознавство

підручник для студентів вищ. навч. закладів.

Я.С. Калакура, І.Н Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін..

Київ: Либідь, 2017. – 512 с.: іл.

Ціна: 180 грн.

Калакура Я.С. та ін. Історичне джерелознавство

 

У підручнику з’ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання. Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел у дослідженнях з історії України.

     Для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищіх навчальних закладів.

 

 

 

ЗМІСТ

Передмова (Я.С. Калакура)
Частина перша. Теоретико-методологічні засади історичного джерелознавства
Предмет і завдання історичного джерелознавства (Я.С. Калакура, С.Ф. Павленко)
Зародження та основні етапи розвитку історичного джерелознавства
Предмет та методологічні засади історичного джерелознавства
Завдання та функції історичного джерелознавства
Джерелознавча термінологія
Джерелознавчі проблеми історії України
Структура історичного джерелознавства (І.Н. Войцехівська)
Поняття структури історичного джерелознавства
Джерелознавство в системі історичної науки
Основні компоненти історичного джерелознавства
Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства
Поняття історичного джерела (С.Ф. Павленко)
Визначення історичного джерела
Основні етапи існування історичного джерела
Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела
Джерельна інформація
Джерельна база історичних досліджень
Класифікація історичних джерел (Я.С. Калакура)
Поняття класифікації джерел, її завдання і значення
Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел
Основні схеми і моделі класифікації джерел
Особливості класифікації писемних джерел
Класифікація джерел з історії України
Методика пошуку, опрацювання і використання історичних джерел (Б.І. Корольов)
Поняття методики історичного джерелознавства
Етапи роботи з джерелами
Методика пошуку та виявлення джерел
Дослідження джерел. Джерелознавча критика
Перехід до аналітичної критики як початок наукового використання досліджених джерел
Методика роботи з масовими джерелами
Частина друга. Основні групи джерел з історії України
Речові джерела (С.Ф. Павленко)
Загальний огляд речових джерел із української історії
Нумізматичні джерела
Архітектурні пам'ятки 
Предмети озброєння
Предмети одягу 
Зображальні джерела (С.Ф. Павленко)
Загальний огляд зображальних джерел з української історії
Графічні книжкові зображення
Портретні зображення
Жанрові та історичні зображальні джерела
Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні)
Картографічні джерела
Боністичні джерела (зображальний аспект)
Народні картини 
Усні джерела (С.Ф. Павленко)
Загальний огляд усних джерел
Прозові усні джерела
Віршовані усні джерела
Усні історичні твори 
Лінгвістичні джерела (С.Ф. Павленко)
Загальна характеристика лінгвістичних джерел
Антропонімічні джерела
Топонімічні джерела
Слова іншомовного походження
Писемні джерела (Б.І. Корольов)
Загальний огляд писемних джерел
Літописи
Актові та діловодні документи
Статистичні джерела
Матеріали соціологічних досліджень
Судово-слідчі документи
Документи громадських об'єднань та політичних партій
Періодична преса як історичне джерело
Джерела особового походження
Aгioграфічна, наукова та художня література
Агіографічна література
Висновки (Я.С. Калакура)
Термінологічний словник (М.Г. Палієнко)
Джерела та література