НОВИНКИ 2.06.15

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ. XVIII- початок XX століття. Автори: Колесник І. І.

. XVIII- початок XX століття. Автори: Колесник І. І.

Київ: Генеза

 

Ціна: 10,00 грн.

 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ. Курс лекцій. Автори: Калакура Я.С.

Київ: Генеза. –Рекомендовано МОНУ

 

 

Ціна: 40,00 грн.

 

 

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ. Автори: Горбатенко В. П.

Київ: Генеза. – 400 с. Рекомендовано МОНУ

У монографії відомого політолога, доктора політичних наук В.П. Горбатенка висвітлюється місце, роль і засоби політичного прогнозування у сучасному політичному розвитку; розкривається стратегія і тактика державного прогнозування; висвітлено визнані варіанти соціально-політичного прогнозування майбутнього; розкрито основні суспільно-політичні тенденції розвитку людської цивілізації та ситуації постмодерну.

Ціна: 40,00 грн.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ ст.

Автори: Яровий В. І.

Київ: Генеза. – 272 с. Рекомендовано МОНУ

Підручник висвітлює новітню історію Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Греції, Македонії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини.ю Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії, та Чорногорії. Оцінки історичних подій, явищ та фактів наводяться в підручнику з позицій, які поділяються більшістю сучасних і вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем історії країн Центральної та Південно-Східної Європи у ХХ сторіччі.

Ціна: 30,00 грн.

УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. Автори: Кучер І.В., Чернега П. М.

Київ: Генеза. – 272 с.

 

У посібнику висвітлюється проблема «Україна у Другій світовій війні». Наскрізною ідеєю книжки є теза про внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини та її союзників. Розглядаються питання боротьби українських національно-визвольних сил за українську незалежну державу, зусилля українського народу, спрямованіна зміцнення військової і економічної могутності колишнього СРСР.

 

Ціна: 20,00 грн.

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І Україна. Автори: Реєнт О. П.

Київ: Генеза. – 480 с.

 

У монографії на широкому колі архівних джерел, періодичних видань та історико-мемуарної і фахової літератури розкрито значення економічного потенціалу України для Російської імперії в роки Першої світової війни, показано вплив війни на долю українського народу. Особливу увагу приділено висвітленню суспільніх процесів у Наддніпрянській Україні, відтворенню загальної картини політичного, соціально-економічного, ідеологічного, етноконфесійного та культурного життя

 

Ціна: 20,00 грн.

РЕВОЛЮЦИЮ НАЗНАЧИТЬ... Автори: Козенюк В. С., Сідак В.С.

Київ: Генеза. – 248 с.

 

В монографии рассматриваеться деятельность советских государственных и партийных спецслужб в распространении «пожара мировой революции». Хронологические рамки исследования охватывают первые полтора десятка лет существования советской власти как годы, отмеченные наивысшей активностью спецслужб в экспорте революции в довоенный период.

 

Ціна: 20,00 грн.

МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВА. Автори: Римаренко Ю. І.

Київ: Генеза. – 942 с. А4

 

Це – перше видання подібного гатунку в країні, колишньому СРСР та світовій практиці, в якому розглянута етнонаціональна сфера під кутом зору нового напряму наукових досліджень – етнодержавознавства.

 

Ціна: 47,00 грн.

 

 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО. Мала енциклопедія. Швидько Г. , Лях Р. , Давлєтов О.

Київ: Генеза. – 672 с. А4

Видання вперше комплексно представляє читачеві один з найяскравіших феноменів української історії – козацтво. Енциклопедія містить різнопланову і вичерпну інформацію про всі найважливіші сторони історії козацтва. У виданні розкрито всю багатогранність і оригінальність козацтва, висвітлено основні аспекти його історичного минулого: обставини виникнення, становлення і роль в історії, громадський і соціальний устрій, судочинство, господарську діяльність, військове мистецтво, духовний світ, побут і звичаї, міжнародні контакти. З іншого боку, показано відображення історії козацтва в українській та зарубіжній історіографії, літературі, мистецтві, усній народній творчості. Зі сторінок книги перед читачем постає надзвичайно яскрава картина динамічного і напруженого життя козаків. Подається інформація про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних і зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників і митців, об’єктом уваги яких було козацтво. Охарактеризовано розвиток традицій українського козацтва у ХІХ-ХХ століттях та в наші дні. У книзі висвітлено історію козацтва як неповторну модель суспільного розвитку з оригінальним соціально-політичним устроєм, своєрідними традиціями, етичними і правовими нормами та інститутами, культурою, фольклором. Показано важливі факти, події, біографії, історико-географічні об’єкти, терміни тощо. Подано 325 ілюстрацій та 87 карт. Книга розрахована на широке коло читачів.

Ціна: 160,00 грн.

ПОЕМИ. Іван Драч

Київ: Генеза. – 512 с.

До збірки ввійшов основний корпус ліричних, ліро-епічних та ліро-драматичних поем видатного українського письменника, кінодраматурга, перекладача, есеїста й публіциста, Героя України Івана Драча, написаних протягом понад 40-річної творчої діяльності. У них знайшли втілення і романтичний прорив покоління шестидесятників, і драматичні колізії до- та післячорнобильської доби – віра і розчарування, надія і розлука, любов і зненавида, і спрага синтезу, гармонії душі і тіла, серця й розуму, соборності й «кібернетичності» в осягненні людини і світу.

Ціна: 59,00 грн.

 

СОНЕТИ. Дмитро Павличко

Київ: Генеза. – 536 с. Рекомендовано МОНУ

 

Видання сонетарію видатного українського поета складається з оригінальних та перекладних творів цього жанру. Поет розглядає свою сонетну творчість як пошуки людської істинності. Авторська частина книжки порівняно з попередніми виданнями значно розширна; перекладна – це антологія «Світовий сонет», де окремо подано повний сонетний доробок В. Шекспіра, Гвєздослава та Янки Купали і переважну більшість сонетів Ш. Бодлера

 

Ціна: 25,00 грн.

 

ВИБРАНІ ТВОРИ. Франц Кафка

Київ: Генеза. – 288 с. Рекомендовано МОНУ

 

До книжки увійшли роман «Процес» та вершинні оповідання австрійського письменника Ф. Кафки, який вважається одним із «батьків» модерністської прози. Твори цього митця вирізняються глибиною філософського осмислення людського буття, гротескною образністю, несподіваними поєднаннями фантастичного та буденного, трагічного та іронічного.

 

Ціна: 25,00 грн.

 

 

ФАНТАСТИКА. Автори: Бредбері, Шеклі, Азімов, Бєляєв

Київ: Генеза, 2015. – 288 с. Рекомендовано МОНУ

 

До збірки фантастичних творів увійшли твори Рея Бредбері: «Усе літо в один день», «Були вони смагляві і золотоокі», «Суничне віконце»; Роберта Шеклі: «Полювання», «Прогулянка», «Царська воля»; Айзека Азімова: «Я, робот»; Олександра Бєляєва: «Людина-амфібія».

 

 

Ціна 30 грн.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. За ред. В.А. Качкана.

Київ: Медицина. – 360 с.

 

Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші періоди вітчизняної історії з найдавніших часів і до сьогодення. Під час написання книги використано найновітніші досягнення теоретичної, зокрема академічної науки.

 

Ціна 110 грн.