4.11.14

СТУДЕНТАМ І ВИКЛАДАЧАМ

Розрахунок і конструювання нормальних та похилих перерізів залізобетонних елементів. Бліхарський З. Я. та ін.

Будівництво Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2014. 144 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.

У посібнику розглянуто особливості конструювання нормальних і похилих перетинів залізобетонних конструкцій (стрижневих та плитних) згідно з вимогами чинних нормативних документів.

 Посібник буде корисний для студентів, які навчаються за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями з напряму підготовки “Будівництво”, а також інженерів-практиків, які виконують розрахунки залізобетонних конструкцій.

Ціна: 45 грн.

Основи технічного сервісу транспортних засобів. Форнальчик Є. ,Качмар Р.

Приладо-, машинобудування, транспорт. Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2014. 304 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.

       Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами, тестовими питаннями для самоконтролю.

       Для студентів базового напряму 6.070101 “Транспортні технології” спеціальностей 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху” та 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно-технічних працівників галузі технічного сервісу автомобілів.

Ціна: 131 грн.

Місцеві фінанси. Вівчар О. Й. та ін.

Фінанси, банківська справа Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2014. 260 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.

       Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “Місцеві фінанси”. Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання до теми, задачі, термінологічний словник.

       Для студентів економічного напряму, фінансистів та менеджерів.

 

Ціна: 58 грн.

Філософія (вступ до курсу, історія світової та української філософії, фундаментальні проблеми сучасної філософії). Петрушенко Віктор

Філософія Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2014. 596 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.

       Навчальний посібник – це авторська версія курсу філософії, яку автор виробив під час майже сорокарічного викладання філософії та її окремих дисциплін у різних ВНЗ України, численних неформальних дискусій із студентами, аспірантами, науковцями. Стисло викладено найважливіші теми філософії у формі зв’язку їх тез та положень і окреслено зміст філософії як певний цілісний духовний універсум, у центрі якого перебуває людина із одвічними питаннями, які вона намагається вирішити способом свого утвердження в світі та своєю пізнавальною енергією.

      Адресовано студентам, магістрантам, аспірантам, науковцям та всім, кого цікавлять філософські теми.

Ціна: 101.50 грн.

АЕРОКОСМІЧНІ ЗНІМАЛЬНІ СИСТЕМИ. Бурштинська Х. В., Станкевич С. А.

Геодезія, картографія Підручники

Львів: ВЛП, 2013. 316 c. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

Розглянуто загальну модель дистанційного зондування Землі, основні типи космічних та авіаційних, зокрема і безпілотних, літальних апаратів, їх можливості та характеристики. Подано принципи формування зображень, структуру, конструктивні особливості, передавальні можливості та технічні характеристики фотографічних, оптико-електронних, оптико-механічних, інфрачервоних, лазерних, мікрохвильових радіометрів (радіотеплових) та радіолокаційних знімальних систем. Розглянуто багатоспектральні та гіперспектральні знімальні системи, викладено принципи побудови цифрових моделей рельєфу з використанням лазерних та радіолокаційних знімальних систем. Подано структуру та основні технічні характеристики супутникових наземних приймальних станцій.

 Книга буде корисною для студентів, аспірантів, науковців – фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Ціна: 147 грн.

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА: теорія та практика. Мисак Й. С. та ін.

Електроенергетика, електромеханіка Будівництво Монографії

Львів: ВЛП, 2014. 340 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.

       Висвітлено актуальні проблеми підвищення ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячними колекторами та комбінованими геліонагрівниками. Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті та місце геліоенергетики у Державній програмі енергозбереження України. Подано характеристику сучасного стану сонячного теплопостачання, планування експериментів у наукових дослідженнях систем сонячного теплопостачання та опрацювання експериментальних даних. Особливу увагу приділено дослідженням із дискретною та потрійною орієнтацією сонячних колекторів. Наведено лабораторні та натурні дослідження систем теплопостачання, подано рекомендації щодо практичного використання результатів досліджень.

       Розраховано на широке коло читачів. Монографія може бути корисною науковцям та студентам теплоенергетичного спрямування, інженерно-технічним працівникам теплоенергетичної промисловості.

Ціна: 112 грн.

КРЕСЛЕННЯ, РИСУНОК, КОМПОЗИЦІЯ. Клименюк Т. М.

Архітектура, містобудування. Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2012. 344 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.

       У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка та композиції. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями і рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.

       Видання розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей базового напряму 6.060102 “Архітектура”, а також буде корисним для тих, хто збирається вступати за напрямом 6.020207 “Дизайн”, 6.020206 “Реставрація творів мистецтва”.

Ціна: 109 грн.

ГРАФІЧНА СИСТЕМА AutoCAD. Основи геометричних побудов, креслення та моделювання. Афтаназів І. С. та ін.

Загальнотехнічні науки Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2013. 304 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.

      Наведено основи роботи в середовищі однієї з найпоширеніших у світовій інженерній практиці графічних систем AutoCAD. Описано інтерфейс головного екрана, координатну систему, способи введення координат та запуску команд на виконання. Наведено команди створення та редагування геометричних примітивів на площині. Розглянуто принципи твердотільного моделювання та команди, які забезпечують візуалізацію тривимірних об’єктів простору. Розроблено варіанти чотирьох лабораторних робіт з прикладами їх виконання.

      Посібник призначено для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ціна: 98 .50 грн.

БІОНІКА в дизайні просторово-предметного середовища. Мигаль С. П. та ін.

Архітектура, містобудування. Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2014. 228 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.

       Викладено загальні положення, теоретичні і методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища. Подано витоки і напрямки освоєння природних форм та структур живих організмів, біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних, колористичних і органолептичних закономірностей природних форм, висвітлено особливості формотворення і формування предметного та середовищного біодизайну.

       Призначено для студентів, які навчаються за напрямами підготовки “Дизайн” і “Архітектура”, дизайнерів, архітекторів, художників, а також усіх, хто цікавиться проблемами дизайну середовища.

Ціна: 147 грн.

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД.

Лінда С.М. Архітектура, містобудування. Навчальні посібники

Львів: ВЛП, 2013. 644 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

 

       Навчальний посібник розглядає основні принципи формування архітектури громадських будівель і споруд; містобудівельні, функціональні та архітектурно-планувальні основи проектування громадських закладів. Матеріал, викладений у цьому виданні, ґрунтується на чинних в Україні нормативних документах щодо проектування. У посібнику розглянуто насамперед ті типи громадських будівель та споруд, які найчастіше стають предметом курсового та дипломного проектування.

       Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Архітектура”.

Ціна: 197.50 грн.

ОБРАЗОТВОРЧА ПІДГОТОВКА АРХІТЕКТОРІВ у вищому навчальному закладі. Кайдановська Олена

Архітектура, містобудування. Монографія

Львів: ВЛП, 2013. 368 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

       Обґрунтовано методологічні, теоретичні та методичні основи образотворчої підготовки фахівців архітектури у вищому навчальному закладі. Виявлено ґенезу проблеми, визначено концептуальні ідеї та сучасні методолого-теоретичні підходи до образотворчої підготовки майбутніх архітекторів. Досліджено історичні аспекти та стан образотворчої підготовки майбутніх фахівців архітектури у теорії і практиці вітчизняної та зарубіжної системи професійної освіти, розроблено методичні засади вивчення дисциплін циклу професійної та практичної образотворчої підготовки. Робота містить практичні рекомендації щодо впровадження орієнтовної структурно-функціональної моделі образотворчої підготовки майбутніх архітекторів у практику діяльності архітектурних відділень технічних вищих навчальних закладів України.

       Матеріали монографічного дослідження можуть бути рекомендовані науковим працівникам, викладачам, методистам, магістрантам, студентам.

Ціна: 151.50 грн.

БАГАТОКВАРТИРНЕ ЖИТЛО: ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ. Ігор Гнесь

Архітектура, містобудування. Монографія

Львів: ВЛП, 2013. 652 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

       Монографія стала результатом вивчення значного матеріалу в сфері проектування, будівництва та експлуатації багатоквартирного міського житла за кордоном, створеного в умовах ринкової економіки, які надали архітекторам та інвесторам значно більшої свободи і сприяли появі нових рішень. Монографія основується на натурних обстеженнях житлових об’єктів Берліна, Братислави, Варшави, Відня, Інсбрука, Праги, інших міст Європи та Америки.

       Монографія буде корисною всім, хто цікавиться проблемами житла: науковцям, архітекторам-проектантам, студентам, девелоперам, інвесторам, працівникам органів влади, причетним до формування регіональної і національної житлової політики.

Ціна: 400 грн.

ІДЕЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ: 30-ті роки ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст. Монографія. Тіменик З. І.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 312 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.

На підставі маловідомих (зокрема, і архівних) джерел уперше з’ясовано вияви філософорелігійних ідей через зв’язки з українською духовною культурою крізь міжрелігійні комунікації та міждисциплінарний простір. Висвітлено різножанрову спадщину таких діячів, як О. Новицький, Й. Михневич, С. Ґoґоцький, П. Юркевич, П. Ліницький, В. Зіньківський, М. Бердяєв, Митрополит Іларіон (Огієнко), Патріарх Йосиф (Сліпий) та ін. Обґрунтовано взаємозумовленість елементів симфонії та синтезу у руслі досліджуваних ідей.

 Для філософів, культурологів, релігієзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться україністикою.

Ціна: 59 грн.

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

ВОНИ НАРОДИЛИСЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ (Станиславові). Роман Діда

Біографічний довідник

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014.- 280 с.

       Двідник знайомить читачів з тими, хто у різні роки народився в місті між двома Бистрицями. У книжцйі в алфавітному поррядку подано інформацію про 525 уроженців міста, які, ставши поетами і письменниками, співаками і композиторами, художниками і артистами, ученими і спортсменами, військовими і політичними діячами, збагатили людство своєю працею і творчістю. Багато з них стало визначними особистостями як в Україні, так і за її межами. Подано інформацію про уродженців міста, які брали участь у визвольних змаганнях і боролися за незалежність України.

       Книжка адресована вчителям, студентам, учням, туристам, усім мешканцям міста та його гостям, хто цікавиться історією і культурою Івано-Франківська.

 

 

ЛІСОВА СКАРБНИЦЯ: ДОВІДНИК ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Донецьк: Глорія Трейд, 2013. 224 с.: іл.

 

«Лісова скарбниця» - це унікальна книга, що дає можливість вивчити корисні властивості лісових рослин та їх застосування. Ліс був першою аптекою, до якої наші пращури зверталися за ліками. Рослини, які дав нам ліс, мають величезну лікувальну силу, але її потрібно відчути, дізнатися про ту міць, що заклала природа у своє дітище, й правильно скористатися нею. У довіднику подано відомості про найпоширеніші в Україні дерева, чагарники, рослини, ягоди та гриби, а барвисті й різноманітні ілюстрації з точними описами допоможуть вам безпомилково упізнати рослини під час їх збирання. У виданні описуються лікувальні властивості, способи збирання та зберігання плодів і рослин, а також наводяться рецепти їх приготування.

 

Ціна 65.00 грн.