12.10.14

Сьомін С.В.

ЗДОБУВАЧУ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ:

Методичні рекомендації

К.: МАУП, 2002. – 178 с..

Ціна 12 грн.

      

 

       У посібнику впорядковано чинні в Україні нормативно-методичні документи, які висвітлюють особливості підготовки й вимоги щодо атестування здобувачів наукового ступеня в галузі суспільних і гуманітарних наук.

       Для молодих науковців та їхніх наукових керівників, а також членів спеціалізованих рад, які беруть участь у підготовці атестаційних документів.

 

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

 

 1. Загальна методики наукової творчості
 2. Технологія роботи над дисертацією
 3. Процес підготовки рукопису дисертації
 4. Основні вимоги до оформлення дисертаційної праці
 5. Підготовка і видання автореферату
 6. Порядок захисту дисертації
 7. Додатки

ЗМІСТ (розширенний)

Передмова

Вступ

 

 1. Загальна методики наукової творчості

1.1.           Вивчення першоджерел як основна форма наукової роботи

1.2.           Загальна схема наукового дослідження

1.3.           Організація творчої діяльності

1.4.           Робота над статтями та доповідями

 

 1.  Технологія роботи над дисертацією

2.1.           Вибір теми

2.2.           Складання плану дисертації

2.3.           Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і огляду літератури

2.4.           Перевірка відповідності матеріалів дисертації встановленим вимогам

 

 1. Процес підготовки рукопису дисертації

3.1.           Композиція дисертації

3.2.           Рубрикація тексту

3.3.           Прийоми викладання наукових матеріалів

3.4.           Мова і стиль дисертації

 

 1. Основні вимоги до оформлення дисертаційної праці

4.1.           Вимоги до змісту дисертації

4.2.           Загальні вимоги до оформлення дисертації

4.3.           Принцип подання текстового матеріалу

4.4.           Загальні правила подання ілюстрацій

4.5.           Подання таблиць

4.6.           Загальні правила подання формул

4.7.           Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

4.8.           Оформлення списку використаних джерел

4.9.           Подання оформлення додатків

 

 1. Підготовка і видання автореферату

5.1.           Загальні вимоги для автореферату

5.2.           Структура автореферату

5.3.           Анотації

5.4.           Оформлення автореферату

5.5.           Друкування автореферату

5.6.           Електронний варіант автореферату

 

 1. Порядок захисту дисертації

6.1.           Попередній розгляд автореферату і оформлення відгуків установи, в якій виконана дисертація

6.2.           Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради, розсилання автореферату

6.3.           Підготовка здобувача до захисту дисертації

6.4.           Процедура прилюдного захисту дисертації

6.5.           Оформлення документів атестаційної справи

 

 1. Додатки

Додаток А. Форми документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників

в Україні.

Додаток Б. Процедура проведення засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на здобуття

вченого ступеня.

Додаток В. Вимоги до оформлення відгуку провідної установи.

Додаток Д. Памятка офіційному опонентові.

Додаток Е. Приклад оформлення акта впровадження результатів дисертаційного дослідження.

Додаток Ж.Інструкція про порядок підготовки та подання електронних варіантів документів атестаційних справ.

Додаток З. Методичні рекомендації по заповненню облікових карт дисертацій згідно з «Порядком держреєстрації

НДДКР та дисертацій»

Додаток И. Зразок повідомлення про захист дисертації

Додаток К.  Вимоги ВАК України щодо оприлюднення результатів дисертаційного дослідження

Додаток Л.  Витяг з переліків наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Додаток М. Перелік установ, до яких обовязково надсилаються автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня.

 

Список використаної та рекомендованої літератури