14.10.14

Скрипченко О.В. та ін.

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Київ: Каравела, 2014. – 464 с.

Ціна 100 грн.

 

 

       У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми діяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологіву тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

       Для студентів вищих навчальних закладів.

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

І.    ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ІІ.   ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

ІІІ.  АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ

 

ЗМІСТ

І.    ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

1.  Предмет та завдання психологічної науки.

2.  До історії психологічної думки

3.  Методи психології

4.  Розвиток психіки та свідомості

 

ІІ.   ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 1. Відчуття
 2. Сприймання
 3. Мислення
 4. Пам'ять
 5. Уява
 6. Почуття та емоції
 7. Увага

 

ІІІ.  АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ

 1. Діяльність як форма активності особистості
 2. Психологія особистості
 3. Темперамент
 4. Характер
 5. Здібності
 6. Вольовий характер особистості
 7. Спілкування
 8. Психологія міжособистісних стосунків

 

 

РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ

І.    ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

 

1.                  Предмет і завдання психологічної науки

1.1.           Предмет психології

1.2.           Завдання психологічної науки

1.3.           Місце психології в системі наук

1.4.           Галузі психологічних знань

1.5.           Мозок і психіка

1.6.           Школи, напрями, концепції у психології

 

2.                  До історії психологічної думки

2.1.           Дохристянські часи – ХVІІІ ст..

2.2.           Розвиток психологічної думки в ХІХ – ХХ ст.

 

3.                  Методи психології

3.1.           Загальні питання побудови психологічного дослідження

3.2.           Загалнонаукові методи

3.3.           Конкретні укові методи

3.4.           Статистичний метод у психології

3.4.1.               Упордкування й рангування психологічних дослідних даних

3.4.2.               Визначення середні при опрацюванні дослідних даних

3.4.3.               Використанн мірдисперсїї у психологічних дослідженях

3.4.4.               Надійність і валідність

3.5.  Психологічні методики

 

 1. Розвиток психіки та свідомоості

4.1.           Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин

4.2.           Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розитку психіки

4.3.           "Мова" і спілкування тварин

4.4.           Відмінність психіки людини від психіки тварин

4.5.           Суспільно-історичний характер свідомості

4.6.           Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини

4.7.           Свідомість та ентальість

 

ІІ.   ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

5.                 Відчуття

            5.1.  Поняття про відчуття

            5.2.  Фізіологічна основа відчуттів

            5.3.  Класифікація відчуттів

            5.4.  Види відчуттів

            5.5.  Основні властивості та закономірності відчуттів

            5.6.  Індувідуальні особливості відчуттів

 

6.                  Сприймання

            6.1.  Поняття про сприймання

            6.2.  Фізіологічна основа сприймання

            6.3.  Роль моторних компонентів у сприйманні

            6.4.  Загальні особливості сприймання

            6.5.  Класифікація та види сприймання

            6.6.  Індувідуальні особливості сприймання

 

7.                  Мисленя

            7.1.  Поняття про мислення. Функції мислення

            7.2.  Теорії мислення

            7.3.  Змістовий бік мислення. Прцес розуміня

            7.4.  Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес

            7.5.  Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу

            7.6.  Мислення як діяльність. Процес розв’язання задаач. Цілемотиваційний бік мислення

            7.7.  Види мислення

            7.8.  Інивідуальні відмінності в мисленні людини та її  інтелект

            7.9.  Розвиток мислення

            7.10.  Поняття про інтелект

 

8.                  Пам'ять

            8.1.  Поняття про пам'ять

            8.2.  Теорії пам'яті

            8.3.  Види пам'яті

            8.4.  Процеси і закономірності пам'яті

            8.5.  Індувідуальні особливості пам'яті

            8.6.  Розвиток памяті

 

9.                  Уява

            9.1.  Поняття про уяву

            9.2. Фізіологічні основи процесів уяви

            9.3.  Види уяви. Процеси уяви

            9.4.  Розвиток уяви у дітей

            9.5.  Виховання та індивідуальні особливості уяви

 

10.             Почуття та емоції

10.1.       Поняття про почуття та емоції

10.2.       Теорії емоцій

10.3.       Фізіологічна основа емоцій

10.4.       Вплив емоцій на людину

10.5.       Види емоцій і почуттів

10.6.       Форми переживання почуттів

10.7.       Вищі почуття

 

11.             Увага

11.1.       Поняття про увагу

11.2.       Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги

11.3.       Властивості уваги

11.4.       Види уваги

11.5.       Увага й особистість

11.6.       Розвиток уваги школярів

11.7.       Основні критерії вихованості уваги

 

ІІІ. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ

 

12.           Діяльність як форма активності особистості

12.1.       Активність

12.2.       Діяльність

12.3.       Теорії діяльності

12.4.       Структура активності та діяльності

12.5.       Засвоєння діяльності

12.6.       Динаміка і саморегуляція активності особистості

12.7.       Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі

 

13.           Психологія особистості

13.1.       Поняття про особистість

13.2.       Теорії особистості

13.3.       Структура особистості

13.4.       Спрямованість особистості

13.5.       Самосвіомість та "Я-конепція" особистості

13.6.       Особистісне зростання

 

14.           Темперамент

14.1.       Поняття про темперамент

14.2.       Історія розвитку вчення про темперамент

14.3.       Тип вищої нервової діяльності та темперамент

14.4.       Психологічна характнристика типів темпераменту

14.5.       Роль темпераменту в праці і навчнні

14.6.       Темперамент і проблеми виховання

14.7.       Вимоги діяльності та тип темпераменту

 

15.           Характер

15.1.       Поняття про характер

15.2.       Провідні риси характеру

15.3.       Акцентуйовані риси характеру

15.4.       Природа та вияви характеру

15.5.       Вчинок і формування характеру

15.6.       Формування характеру в дитинстві

 

16.           Здібності

16.1.       Пняття про здібності

16.2.       Якісна і кількісна характеристик здібностей

16.3.       Види здібностей

16.4.       Здібності, обдарованість, талант

 

17.           Вольва активність особистості

17.1.       Поняття про волю. Функції волі

17.2.       Історія розвитку уявлень про волю

17.3.       Воля як вища психічна функція

17.4.       Вольове регулювання поведінки

17.5.       Фази складної вольвої дії

17.6.       Класифікація вольових якостей особистості

17.7.       Розвиток та виховання вольової активності людини

 

18.           Спілкування

18.1.       Поняття про спілкування

18.2.       Функції та форми спілкування

18.3.       Структура спілкування

18.4.       Види спілкування

18.5.       Засоби спілкування

18.6.       Ефективність спілкування

18.7.       Стилі спілкування

 

19.           Психологія міжособистісних стосунів

19.1.       Відносини, стосунки та ставлення

19.2.       Класифікація груп у психології

19.3.       Вплив спільності на індивіда

19.4.       Сприйманя і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунків

 

СЛОВНИК